Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

Polecamy


Zmień widok: prosty rozszerzony pełny
Ilość wyświetlanych produktów:
[1] [2] [3]  >   >>
Nazwa produktu Dostępność Ocena Cena
ZOMBEASTS
Polecamy! Bestseller

Podczas pe?ni ksi??yca wszystkie potworki znane jako Zombeast opuszczaj? swoje kryjówki, by bawi? si? i psoci?. Gracz, który z?apie najbardziej cennego z tych maluchów wygra, zyskuj?c tytu? W?adcy Wszystkich Stworów!

Dużo
24 godziny
5
25,00 PLN
Do koszyka
ZAGINIONE DZIEDZICTWO 4 - GWIEZDNE OSTRZE
Polecamy! Bestseller
Kronika II

Po?udniowe bagna ciesz? si? z?? reputacj? miejsca zgni?ego, pe?nego chorób i potworów. Legendy g?osz?, ?e mo?na tu znale?? kolejne Zaginione Dziedzictwo. W pobliskich królestwach lud nawiedzaj? niesamowite sny – wizje ?wietlistego miecza, który mo?e by? zarówno pot??n? broni?, jak i kluczem do starodawnej piecz?ci. Natchnieni t? wizj? poszukiwacze przygód ci?gn? t?umnie na bagna. Nie wiedz? jednak, ?e przyjdzie im zmierzy? si? z dwiema pot??nymi istotami: Meduz?, której wzrok zamienia wszystkie ?ywe istoty w kamie?, oraz obrzydliwym Panem Zepsucia – szalon? kreatur?, która wed?ug poda? by?a kiedy? stra?nikiem Lataj?cego Ogrodu.

Dużo
24 godziny
-
14,90 PLN
Do koszyka
ZAGINIONE DZIEDZICTWO 3 - WIEŻA BIAŁOZŁOTA
Polecamy! Bestseller
Kronika II

Jedno z najs?ynniejszych Zaginionych Dziedzictw to Wie?a Bia?ego Z?ota. Metal ten zwi?ksza efekty czarów i mocy magicznych, co czyni go niezwykle cennym. W nied?ugim czasie po odkryciu wie?y rozwin??y si? wokó? niej liczne szlaki handlowe, które kontrolowane s? przez bezwzgl?dny i pot??ny kartel. Grupa poszukiwaczy skarbów zaplanowa?a zuchwa?y skok. Je?eli ma by? udany z?odzieje musz? mie? nie tylko sprytny plan, ale te? du?o szcz??cia – przed nimi pi?trz? si? bowiem nieprzewidziane przeszkody.

Dużo
24 godziny
-
14,90 PLN
Do koszyka
ZAGINIONE DZIEDZICTWO 2 - LATAJĄCY OGRÓD
Polecamy! Bestseller
Kronika I

W odleg?ych zak?tkach ?wiata ukryte s? szcz?tki tajemniczego okr?tu spoza niebios, znane jako Zaginione Dziedzictwo. Na wschodnich szczytach, jak g?osz? legendy, znajduje si? lataj?cy raj, ogród nieziemskich rozkoszy, chroniony przez nieludzkiego stra?nika. Miejsce to przyci?ga poszukiwaczy przygód, ludzi ??dnych w?adzy i ?wi?tobliwych starców. Ten kto go odnajdzie mo?e liczy? na nagrod? niepodobn? do niczego na ?wiecie.

Dużo
24 godziny
-
14,90 PLN
Do koszyka
ZAGINIONE DZIEDZICTWO 1 - PRZYBYSZ
Polecamy! Bestseller
Kronika I

W odleg?ej przesz?o?ci niebiosa rozja?ni?o dziwne ?wiat?o. Wy?oni? si? z niego Przybysz z odleg?ego ?wiata. Nie przynosi? jednak dobrej nowiny, a zapowied? katastrofy. Uszkodzony w bitwie z tajemniczym wrogiem okr?t rozpad? si? na kawa?ki, które znacz?c niebo ognistymi smugami run??y w odleg?e zak?tki globu. W kolejnych epokach fragmenty okr?tu przesz?y do legendy jako Zaginione Dziedzictwo.

Dużo
24 godziny
-
14,90 PLN
Do koszyka
TERRA MYSTICA
Polecamy! Bestseller
Jedna z najlepiej ocenionych gier...

W grze Terra Mystica ka?dy z graczy obejmuje dowodzenie nad jedn? z 14 ras i stara si? rozwija? szybciej i bardziej efektywnie ni? przeciwnicy. Terra Mystica to ?wiat pe?en magii, jego mieszka?cy s? w stanie przekszta?ca? teren, na którym ?yj?. Ka?da rasa ma swój ulubiony rodzaj terenu i tylko na tym terenie mo?e budowa?. W?a?nie dlatego wszystkie rasy opanowa?y zdolno?? Przekszta?cania terenu.

Dużo
24 godziny
6
239,90 PLN
Do koszyka
TERRA
Polecamy!

Wyrusz we wspania?? podró? dooko?a ?wiata! Gra planszowa Terra pozwoli graczom odwiedzi? najbardziej zadziwiaj?ce zak?tki globu – od najwy?szych górskich szczytów, po najg??bsze z morskich toni. Ogl?daj wszystkie cuda naszej planety i odpowiadaj na pytania typuj?c odpowiedzi.

Dużo
24 godziny
6
114,90 PLN
Do koszyka
SUSHI DICE PL
Polecamy!

W Sushi Dice wygrywa najszybszy, najsprytniejszy i najbardziej spostrzegawczy kuchmistrz sushi!

Dużo
24 godziny
-
65,90 PLN
Do koszyka
SMASH UP! EDYCJA POLSKA
Polecamy!

Dru?ynowy zawrót g?owy! Wybierz frakcj?, potem drug? i zacznij konkretn? rozwa?k?!

Dostępny wkrótce
dostawa wkrótce
6
89,90 PLN
RANCHO
Polecamy! Bestseller

Gra planszowa RANCHO to kontynuacja znanej i cenionej gry SUPERFARMER. 

Na zamówienie
do 30 dni
-
79,90 PLN
Do koszyka
POTWORY W TOKIO
Polecamy! Bestseller

Potwory w Tokio to gra dla od 2 do 6 graczy, w której wcielaj? si? oni w zmutowane monstra, gigantyczne roboty i pot??nych obcych, którzy z rado?cia ok?adaj? si? wzajemnie w sielskiej atmosferze walcz?c o tytu? króla Tokio, nie zwa?aj?c przy tym na zniszczenia i spustoszenie, które siej? w samym mie?cie.

Na wyczerpaniu
24 godziny
6
112,90 PLN
Do koszyka
POKOLENIA
Polecamy!
Polskie wydanie gry Village

Ka?dy z graczy  kontroluje losy jednej rodziny i stara si? zapewni? jej s?aw?. Musi jednak pami?ta? o wa?nej rzeczy: czas nieustannie gna do przodu i cz?onkowie jego rodziny b?d? stopniowo umiera?. Z pewno?ci? ci mieszka?cy, którzy ci??ko pracowali za ?ycia b?d? dobrze wspominani po ?mierci, a ich losy zostan? uwiecznione w wiejskiej kronice.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
129,90 PLN
Do koszyka
PIXIE QUEEN
Polecamy! Bestseller

Witajcie w moim królestwie, niepos?uszne ma?e wró?ki!

Dużo
24 godziny
-
209,90 PLN
Do koszyka
NOWY JORK 1901
Polecamy! Bestseller

 Twój wuj zostawi? ci ma?y skrawek ziemi na dolnym Manhattanie. To twoja szansa, aby zacz?? karier? dewelopera i budowa?, budowa? i budowa? coraz wy?ej i wi?cej. Do??cz do s?ynnych deweloperów, przyczyniaj?c si? do ukszta?towania najwi?kszej metropolii ?wiata: Nowego Jorku!

Dużo
24 godziny
5.5
119,90 PLN
Do koszyka
NAMIESTNIK
Polecamy!
Sta? do walki o w?adz?!

W czasie przebiegu gry na stole pi?trz? si? piramidy w?adzy i chwa?y, pe?ne pu?apek i krwawych intryg, które w ostatecznym rozrachunku dla jednego z graczy oznacza? b?d? zwyci?stwo i tytu? Namiestnika. 

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
114,90 PLN
Do koszyka
NA POLACH FLANDRII
Polecamy!
Gra w realiach I wojny ?wiatowej

Czy chcecie si? poczu? jak oficer dowodz?cy w okopach Flandrii? Ta gra daje wam tak? szans?! Dowódcy w czasie pierwszej wojny ?wiatowej musieli równowa?y? ?ycie swoich podw?adnych z przewag? strategiczn?, któr? mogli zyska? nacieraj?c na zalane okopy Flandrii. Gra planszowa Martina Walleca pozwala wam zmierzy? si? z tymi decyzjami, umieszczaj?c was w samym sercu akcji, gdzie ka?da decyzja jest kwesti? ?ycia i ?mierci.

Dużo
24 godziny
-
109,90 PLN
Do koszyka
MUNCHKIN LISTA SKARBÓW
Polecamy!

Ukradnij skarb i wykiwaj kumpli - bez tego ca?ego durnego grania w karty.

Dużo
24 godziny
-
19,90 PLN
Do koszyka
MIECZ SAMURAJA
Polecamy!

Miecz Samuraja to samodzielna gra z serii Bang!, która pozwala na rozgrywk? w zupe?nie nowy i ekscytuj?cy sposób.

Dużo
24 godziny
-
79,90 PLN
Do koszyka
MICRO MONSTERS
Polecamy!

Ka?dy uczestnik prowadzi unikalna ras? mikrostworów oraz chroni swoje wrota. Gracze zamykaj? wrota rywali wskakuj?c na nie p?ytkami swoich mikrostworów. Zwyci?zc? zostaje ten, kto jako ostatni wci?? posiada otwarte wrota.

Dużo
24 godziny
-
59,90 PLN
Do koszyka
MAJESTAT: KRÓLEWSKA KORONA
Polecamy! Bestseller

Rozgorza?a walka o tron- zmobilizuj swoich mieszka?ców i stwórz najbogatsze królestwo, by si?gn?? po koron?!

Dużo
24 godziny
-
119,90 PLN
Do koszyka
[1] [2] [3]  >