Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

GALAXY OF TRIAN

Oceń produkt:
Ocena: 5.75
Cena w sklepach firmowych:
179,90 PLN
Cena internetowa:
169,90 PLN
Oszczędzasz: 10,00 PLN
+ 101 pkt
Termin wysyłki: do 7 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Galaxy of Trian to dynamiczna, oparta o mechanik? kafelków gra planszowa sci-fi. Podczas gry obejmujesz dowództwo nad jedn? w kilku wrogich sobie ras, walczacych o terytorium i technologi? pozostawione przez pot??na ras? Trianów. Masz do dyspozycji kilka rodzajów jednostek i okr?tów kosmicznych oraz ca?? mas? interakcji. Ró?ne typy okr?tów mog? posiadac ró?ne ulepszenia. Kafelki s? dwustronne i u?o?one w dwóch stosach podczas gry, co daje wi?cej mo?liwo?ci taktycznych i zmniejsza losowo?? gry. Kafelki specjalne, jak teleport, eksmiter lub stacja handlowa zwi?kszaj? interakcje i daj? jeszcze wi?cej mo?liwo?ci.

Do?o?yli?my wszelkich stara? by gra mia?a swój w?asny, unikalny charakter i by odró?ni? j? od innych dzi?ki specyficznym mechanizmom rozgrywki. Celem by?o stworzenie gry która b?dzie inna przy ka?dej rozgrywce. Co wi?cej, by?o dla nas wa?nym, by gracze mogli zdecydowa?, jaki wariant rozgrywki chc? rozegra?, bior?c pod uwag? liczne dodatki. Ka?dy z nich, jest "modu?em" który mo?e zosta? po??czony z podstawow? wersj? gry i u?yty w celu stworzenia w?asnego wariantu. Wersja podstawowa mo?e zosta? po??czona w dowoln? liczb? dodatków.

MECHANIKA GRY I ZASADY

Rozgrywk? podzielono na tury, wykonywane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Zaczynaj?c od pierwszego gracza, ka?dy kolejny doci?ga kafelek w swojej turze i dok?ada go na stó?. W ten sposób, tworzone s? systemy planetarne, mg?awice i przestrze? (w której podró?uj? okr?ty) ró?nych rozmiarów. Mg?awice zapewniaj? nam co tur? konkretn? ilo?? surowców (kryszta?ów). Podstawow? jednostk? w grze jest emisariusz, mog?cy walczy? o mg?awice i systemy planetarne. Je?li system zostanie przej?ty, emisariusz jest w stanie kontrolowa? stacje badawcze pozostawione przez ras? Trian. Stacje mog? zyskiwac poziomy. Punkty w grze mog? zosta? zdobyte na ró?ne sposoby, na przyk?ad: Zamykanie systemów planetarnych, mg?awi? i przestrzeni; podnoszenie poziomu stacji w mg?awicach i wydobywanie kryszta?ów; prowadzenie bada? lub prowadzenie walk pomi?dzy okr?tami. Mechanika gry pozwala na wykorzystanie ró?nych taktyk i strategii. Gra zawiera równiez p?ytki umozliwiaj?ce akcje specjalne

Co wyró?nia Galady of Trian:

 • Proste zasady które mog? zosta? wyt?umaczone w kilka minut, u?ywaj?c jasnej, ilustrowanej instrukcji 
 • Genialna mechanika, która zauroczy ka?dego i umo?liwia wiele mo?liwych strategii i taktyk. Gra jest niesamowicie ekscytuj?ca, oferuj?c wiele mo?liwo?ci osi?gni?cia zwyci?stwa i liczne interakcje mi?dzy graczami
 • P?ynna i dynamiczna rozgrywka, bez zastojów i d?ugiego czekania na swoj? kolej. Partia trwa 45 – 60 min.
 • Warianty gry dopasowane do ró?nego wieku i oczekiwa? graczy
 • Jako jedna z niewielu gier, jest dobra na dwóch, trzech i czterech graczy
 • Pi?kne grafiki wykonane z dba?o?ci? o szczeó?y
 • Kafelkowa konstrukcja umozliwia niesko?czono?c kombinacji. Za ka?dym razem formowany jest zupe?nie inny fragment galaktyki. Bedziesz wci?? wraca? do galaktyki Trianów. Po prostu, ta gra nigdy sie nie nudzi!

 

Galaxy of Trian is a dynamic tile-based sci-fi board game. During the game you take command over one of a few opposing races, fighting over a territory and technology left by a powerful race Trian. You have at your disposal few kinds of basic units and spaceships allowing a great deal of interaction. Different types of ships will come with the new add-ons. Tiles are two-sided and stacked into two piles during the game, which gives more tactical possibilities and, at the same time, limits randomness. Special tiles, like teleport, exmitter or trade station increase level of interaction and give even more tactical possibilities.

We made all possible efforts to give the game its unique, individual character and to distinguish it from others with the specific elements of game mechanisms. The goal was to make a game, which could be different each time it is played. Moreover, it was important that during the match players could decide which game variants they want to play, taking into account variable add-ons. Every add-on is a “module”, which can be combined with the basic version of the game and used to make your own variants. Basic version can be combined with any number of add-ons.

GAME MECHANICS AND RULES:

The matches are played in turns, which take place in a clockwise manner. Starting with the first player, every subsequent draws a tile in their turn and places it on the table. This way, planetary systems, nebulas and space (in which the spaceships travel) of different sizes are created. From nebulas we receive a certain amount of resources (crystals) every turn. The basic unit of the game is an emissary, who can fight over nebulas and planetary systems. If the system is won over, the emissary is able to take control of the research stations left by the Trian race. Stations can be leveled up. The points in the game can be obtained in various ways. By means of: closing planetary systems, nebulas, and space; leveling up the stations on nebulas and collecting resources (crystals) from them; conducting research or fights between ships. Game mechanics allow the application of different strategies and tactics. The game also includes tiles allowing special actions.

What defines Galaxy of Trian:

 • Simple rules which can be explained within few minutes, using clear, illustrated game instruction
 • Brilliant game mechanics, which will charm everyone and provide a great number of possible tactics and strategies. The game is incredibly exciting, it offers many ways to win and a great deal of interaction between players
 • Smooth and dynamic matches, without tie-ups and lengthy waiting for your turn. Match lasts 45 – 60 min.
 • Game variants adjusted to players age and expectations
 • As one of a few board games it is great for two, three and four players
 • Beautiful graphics made with great care and attention to details
 • Tiles construction allows countless combinations. Each time a completely different-looking fragment of the galaxy is formed. You will return to the Galaxy of Trian frequently. Simply, this game is never boring!
Producent: Creativemaker
Wiek: 10+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Czas Gry: 45 - 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Dużo
Cena:
16,90 PLN
DOBRA CENA - NA RATUNEK!
Termin wysyłki:
24 godziny
Zapami?taj gdzie wydarzy? si? wypadek i wy?lij tam odpowiedni pojazd!
Na wyczerpaniu
Cena:
146,90 PLN
EL GAUCHO PL
Termin wysyłki:
24 godziny
El Gaucho jest eurogr? o ?rednim stopniu trudno?ci. Jako po?udniowoameryka?scy hodowcy byd?a wysy?acie swoich gauchów aby zdoby? jak najwi?cej krów.
Dużo
Cena:
16,90 PLN
DOBRA CENA - RYCERZE I ZAMKI
Termin wysyłki:
24 godziny
Gra planowania i blefu. Gracze wcielaj? si? w rol? wodzów ?redniowiecznych armii. Aby wygra?, musz? jak najlepiej wykorzysta? umiej?tno?ci swoich wojowników piechurów, ?uczników czy konnych rycerzy, albo...
Na zamówienie
Cena:
75,90 PLN
CHUPACABRA: PRZETRWAJ NOC
Termin wysyłki:
do 14 dni
Zapada zmrok i krwio?ercza Chupacabra tropi swoj? ofiar?. Jej czerwone oczy zwiastuj? zag?ad?… 
Na zamówienie
Cena:
49,90 PLN
HALLI GALLI JUNIOR (EDYCJA 2016)
Termin wysyłki:
do 14 dni
Niebieskie, zielone, fioletowe... - kolorowe klauny biegaj? po arenie cyrkowej. Wi?kszo?? z nich jest weso?a, jednak co niektórzy s? smutni, poniewa? zgubili swoje kapelusze.
Na zamówienie
Cena:
104,90 PLN
HEROSI
Termin wysyłki:
do 14 dni
  Herosi  to dynamiczna gra czasu rzeczywistego, przeznaczona dla od 2 do 4 graczy, w której wcielisz si? w rol? jednego z w?adców czterech magicznych ?ywio?ów i we?miesz udzia? w pojedynku.