Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

QUADROPOLIS PL

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
195,00 PLN
Cena internetowa:
179,90 PLN
Oszczędzasz: 15,10 PLN
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE
Skontaktuj się z Bard - Centrum Gier
sklep@bard.pl tel. 012 633-53-22
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

W Quadropolis wcielisz si? w burmistrza nowoczesnego miasta: ustalisz jego strategi? rozwoju w oparciu o potrzeby mieszka?ców i spróbujesz pokona? konkurencj?, zlecaj?c architektom konstrukcj? ró?nych budynków. Budynki zapewniaj? punkty zwyci?stwa. ??cz? si? w grupy, które dzia?aj? w odmienny sposób;  grupy te mo?na równie? ??czy?, aby ich efekty by?y jeszcze lepsze.

Budynki mieszkalne s? sercem Twego miasta, wielu obywateli b?dzie do niego przybywa?, by tam zamieszka?. Musisz tak?e budowa? Sklepy, aby mieszka?cy mieli gdzie spe?nia? swoje zakupowe zachcianki. A ?eby mieli co kupowa?, potrzebne s? Porty, do których dostarczane s? towary. Budynki s?u?b publicznych spe?ni? potrzeb? bezpiecze?stwa obywateli Twojego miasta. Oczywi?cie wszystkie te budynki b?d? wymaga?y pr?du, aby w?a?ciwie funkcjonowa?, dlatego w Twoim mie?cie nie mo?e zabrakn?? Fabryk, aby go dostarcza?y. Jednak b?d? ostro?ny: zbyt du?a liczba Fabryk zakryje b??kitne niebo smolistym smogiem zanieczyszcze?, a w efekcie na koniec gry otrzymasz ujemne punkty... chyba ?e uda Ci si? przeznaczy? pewne obszary na Parki i zapewni? mieszka?com ?wie?e powietrze.

"Z uwagi na bardzo prost? mechanik? Qadropolis to gra dla ka?dego" - mówi François Gandon, autor gry - "Ide? przy?wiecaj?c? powstawaniu gry by?o po??czenie wymiaru strategicznego - d?ugoterminowej rozbudowy miasta - z warstw? taktyczn?, czyli problemami, z którymi na co dzie? spotyka si? burmistrz miasta. W rezultacie gracze co tur? musz? podejmowa? wa?ne decyzje, aby sprosta? swym zadaniom".


Wiedza, jakie budynki musisz wznie?? z swoim mie?cie, to jedna rzecz. Jednak wybudowanie ich we w?a?ciwym miejscu to kolejne wyzwanie. Twoje miasto jest podzielone na cztery dzielnice, a ka?da z nich zapewnia miejsce tylko dla czterech budynków - nie wi?cej. Podczas gdy budynki mieszkalne mo?na na siebie nak?ada? w obr?bie jednej dzielnicy, zaoszcz?dzaj?c miejsce, to pozosta?e dzia?aj? ju? w odmienny sposób. Porty oraz sklepy zapewniaj? wi?cej punktów, gdy zostan? wybudowane w s?siedztwie fabryk. Parki wyra?nie zwi?kszaj? Twoj? liczb? punktów, je?li otaczaj? je budynki mieszkalne. Ka?da dzielnica musi tak?e zawiera? budynek s?u?b publicznych. Jako burmistrz b?dziesz wi?c wraz z up?ywem czasu boryka? si? z coraz wi?kszym problemem z brakiem miejsca na rozwój miasta.

Wraz z wariantem zaawansowanym pod Twoj? kontrol? znajdzie si? wi?ksze miasto sk?adaj?ce si? z 5 dzielnic oraz nowe rodzaje budynków w postaci Pomników oraz Biurowców. Biurowce zapewniaj? wi?cej punktów, je?li buduje si? je jeden na drugim, tworz?c kolejne kondygnacje centrum biznesowego, a pomniki zapewniaj? punkty dodatkowe, o ile nie wybudujesz ich przy fabrykach, za co otrzymasz ujemne punkty!

Koniec ko?ców, to jednak Ty zdecydujesz, jak b?dzie wygl?da? Twoje miasto. Zajmie to troch? czasu i wysi?ku, ale nawet Rzymu nie wybudowano w jeden dzie?!

 • 1 plansza placu budowy
 • 4 dwustronne maty graczy przedstawiaj?ce miasta (podzielone na dzielnice)
 • 142 kafelki budynków
 • 20 architektów
 • 1 urbanista
 • 65 mieszka?ców (niebieskich figurek)
 • 1 prezydent (znacznik pierwszego gracza)
 • 50 jednostek energii (czerwonych beczek)
 • arkusze pomocy
 • notes
 • instrukcja
 • p?ócienny woreczek
Producent: Rebel
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: François Gandon
Czas Gry: 30 - 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Niedostępny
Cena:
106,90 PLN
BLOOD BOWL MENEDŻER DRUŻYNY
Gra karciana Blood Bowl: Mened?er dru?yny to samodzielna gra karciana dla 2 do 4 mened?erów, przenosz?ca graczy do pe?nego emocji i przemocy sezonu rozgrywek Blood Bowl. Buduj swoj? dru?yn?, uzupe?niaj j? s?awnymi...
Na wyczerpaniu
Cena:
57,90 PLN
DZIEŁA MISTRZÓW
Termin wysyłki:
24 godziny
W kurtuazyjnej atmosferze urokliwego kole?e?stwa tylko najsprytniejszy - lub maj?cy szcz??cie  - artysta mo?e co? zarobi?.
Na zamówienie
Cena:
61,90 PLN
SPAGHETTI
Termin wysyłki:
na zamówienie
Spaghetti to nowatorska gra zr?czno?ciowa, która oddaje klimat smakowitej w?oskiej uczty.
Na zamówienie
Cena:
31,90 PLN
O MÓJ ZBOŻE!
Termin wysyłki:
do 14 dni
O mój zbo?e! to ?wietna gra karciana, która dorównuje niejednej planszówce pod wzgl?dem mo?liwo?ci uk?adania i realizacji ró?nych strategii.
Na zamówienie
Cena:
69,90 PLN
PRL - PLANSZOWA ROZRYWKA LUDOWA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Planszowa Rozrywka Ludowa to gra o czasach PRL-u. Sprawd? swoj? wiedz? z czterech kategorii, a za prawid?owe odpowiedzi otrzymasz gotówk?. Co jaki? czas w grze pojawia si? mo?liwo?? nabycia upragnionych towarów...
Na wyczerpaniu
Cena:
103,90 PLN
MR. HOUSE
Termin wysyłki:
24 godziny
Kto z nas nie my?la? nigdy o budowie w?asnego domu? Teraz wymarzone lokum mo?emy wznie?? z drewna i kartonu w grze Mr House. Emocje b?d? jednak takie same jak w rzeczywisto?ci!