Akceptujemy platnosci.pl

STRAŻNICZKI

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
75,00 PLN
Cena internetowa:
69,90 PLN
Oszczędzasz: 5,10 PLN
+ 27 pkt
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Od zarania dziejów dwie przeciwstawne si?y stanowi?y trzon wszech?wiata i wspó?istnia?y w wiecznej równowadze. Nasza Bogini w swojej niesko?czonej m?dro?ci zes?a?a grup? Opiekunek, które chroni? ?wiat. Dysponuj? one moc?, która pozwala im nagi?? ludzkie losy wed?ug swojej woli, i za jej pomoc? nieustannie walcz? mi?dzy sob?, by stworzy? idealn? symetri? mi?dzy cnotami oraz s?abo?ciami ludzko?ci.

Sta? przed wyborem: zapewnisz balans, czy ca?kowicie go zniszczysz, by osi?gn?? w?asne cele?Stra?niczki to gra z mechanik? blefu i doboru kart oraz dodatkowymi, zaskakuj?cymi rozwi?zaniami. Ka?dy z graczy kieruje Opiekunk?, której celem jest nakierowa? losy ludzi zgodnie ze swoj? wol? tak, aby stworzy? najlepsz? kombinacj? cnót i s?abo?ci. Gra sk?ada si? z 3 faz:

 1. Dobór kart: ka?dy z graczy otrzymuje sze?? losowych kart z talii, nast?pnie wybiera jedn? z nich, pozosta?e za? podaje graczowi po lewej stronie, i tak a? do momentu, w którym ka?dy z graczy wybierze 5 kart - pozosta?e karty s? odrzucane. Celem jest dobranie kombinacji kart, która zapewni jak najwi?cej punktów zwyci?stwa. Niektóre karty punktuj? samodzielnie, inne natomiast wymagaj? innych kart tego samego rodzaju, by przynie?? korzy?ci.    
 2. Os?d: wszyscy gracze umieszczaj? 5 wybranych przez siebie kart naprzeciwko siebie w dwóch rz?dach: dwie karty zakryte oraz 3 odkryte. Na podstawie wy?o?onych kart gracze zastanawiaj? si?, który z nich ma najwy?ej punktowan? kombinacj?. Po dyskusji ka?dy z graczy g?osuje na wybran? osob? u?ywaj?c odpowiedniego ?etonu. Wybrany gracz musi nast?pnie potwierdzi?, lub zaprzeczy? wynikowi g?osowania.
  • Je?li gracz zgodzi si?, ?e ma najsilniejsz? kombinacj? kart, musi odrzuci? 2 karty.
  • Je?li gracz zaprzeczy, faza ko?czy si?, a wszyscy gracz ujawniaj? swoje wyniki. Je?li wybrany gracz ma najsilniejsz? kombinacj?, traci dwie karty, które daj? mu najwi?cej punktów; w przeciwnym wypadku doci?ga on jedn? dodatkow?, wybran? przez siebie kart? ze stosu kart odrzuconych.
 3. Punktacja: ka?dy z graczy pokazuje swoje karty i podlicza swój wynik.

W grze mog? pojawi? si? tak?e inne fazy, w zale?no?ci od rodzaju Opiekunek wyst?puj?cych podczas rozgrywki - ka?da posta? dysponuje specjaln? zdolno?ci?, która mo?e zmieni? przebieg gry. Przyk?adowo mo?e to by? mo?liwo?? podejrzenia zakrytej karty innego gracza, zabranie karty graczowi przed faz? punktacji, albo zamiana jednej karty w inn?.

Na koniec ka?dej rundy gracze zakrywaj? uzyskane ?etony punktów zwyci?stwa, aby nikt inny ich nie widzia?. Po trzech rundach wygrywa gracz z najwy?szym wynikiem.

Stra?niczki to szybka i pi?knie ilustrowana gra dla zwolenników blefowania i zwodzenia.

Zawarto?? pude?ka:

 • instrukcja
 • 11 kart postaci
 • 1 karta lidera
 • 6 kart pomocy
 • 36 kart atrybutów
 • 6 ?etonów g?osowania
 • 80 ?etonów punktacji (30x1, 10x5, 20x10, 20x20 punktów)
Producent: Rebel
Wiek: 16+
Liczba Graczy: 3 - 6 graczy
Projektant: Guan Chih Huang
Czas Gry: 30 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
125,90 PLN
DIXIT
Termin wysyłki:
na zamówienie
Dixit to weso?a i zaskakuj?ca gra skojarze? do wspólnego odkrywania w gronie przyjació? i rodziny.
Na zamówienie
Cena:
63,90 PLN
HOOK!
Termin wysyłki:
do 14 dni
Ahoj! Piraci na horyzoncie! Zabawa polega na strzelaniu do siebie z armat, które przy okazji po??czone jest z ?apaniem jak najwi?kszej liczby przestraszonych papug.
Na zamówienie
Cena:
29,90 PLN
ZŁODZIEJE!
Termin wysyłki:
do 14 dni
Z?odzieje to ma?a, prosta gra karciana dla od 3 do 6 graczy, w której gracze wcielaj? si? w role z?odziejaszków chc?cych umkn?? ob?awie.
Na zamówienie
Cena:
106,90 PLN
ZAŁOŻYSZ SIĘ? PARTY
Termin wysyłki:
na zamówienie
Sprawd?cie si? w niecodziennych zadaniach!
Na zamówienie
Cena:
39,90 PLN
KRYPTOS (II EDYCJA)
Termin wysyłki:
do 14 dni
W grze Kryptos b?dziecie mogli wzi?? bezpo?redni udzia? w wy?cigu wywiadów próbuj?c odszyfrowa? wrogie wiadomo?ci. Zwyci??y ta osoba, która za poprawne odszyfrowanie wiadomo?ci przeciwników zdob?dzie co najmniej...
Na zamówienie
Cena:
54,90 PLN
MUNCHKIN LEGENDY 2/3 - FAUNIE IGRZYSKA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Munchkin Legendy 2/3 Faunie Igrzyska to a? 110 nowych kart.  Czas napisa? nowe legendy!